Proč vyučovat o holocaustu

Cílem vyučování jakémukoli předmětu je vzbudit u studentů intelektuální zvídavost, a tak inspirovat jejich kritické myšlení a napomáhat osobnostnímu růstu. Proto je velmi důležité, aby učitelé vždy uvažovali o důvodech, kdykoli přistupují k vyučování jakéhokoli tématu.

Věnují-li učitelé čas tomu, aby zvážili, proč chtějí učit o holocaustu, mají větší šanci, že se jim podaří vybrat takovou látku, která jejich studenty zaujme a umožní jim lépe pochopit složitou historii.

Důvodů je více Následující úvahy mohou podpořit přemýšlení o důvodech, proč učit o holocaustu:

  1. Holocaust byl přelomovou událostí nejen 20. století, ale v celých dějinách lidstva. Šlo o bezprecedentní pokus o vyvraždění celého národa a vymazání jeho kultury. Holocaust by měl být studován proto, že zásadní způsobem zpochybnil samotné základy civilizace.
  2. Důkladné studium holocaustu pomáhá studentům uvažovat o užití a zneužití moci a rolích a odpovědnosti jednotlivců, organizací a národů, které jsou konfrontovány s porušováním lidských práv. Může zvýšit povědomí   o potenciálu pro uskutečnění genocidy i v dnešním světě.
  3. Studium holocaustu pomáhá studentům porozumět důsledkům předsudků, rasismu, antisemitismu a stereotypů v jakékoli společnosti. Pomáhá studentům chápat, jakou hodnotu má rozmanitost v pluralitní společnosti, a buduje citlivost k situaci menšin.
  4. Holocaust ukázal, jak může moderní národ využít svých technických znalostí a správní struktury  k prosazení destruktivní politiky, počínaje sociálním inženýrstvím až po genocidu.
  5. Holocaust poskytuje kontext, v němž je možno uvažovat o nebezpečí plynoucím z mlčení a lhostejnosti tváří v tvář utlačování jiných.
  6. Spolu s proniknutím do mnoha historických, sociálních, náboženských, politických a ekonomických faktorů, jejichž souhrnným důsledkem byl holocaust, získávají studenti povědomí o složité povaze historického procesu a uvidí, jak souběh více faktorů může přispět k rozpadu demokratických hodnot. Studenti pochopí, že úkolem občanů v demokratické společnosti je naučit se rozpoznat nebezpečné signály a vědět, jak na ně reagovat.
  7. Holocaust se stal nosným tématem v kultuře mnoha zemí. To se odráží v práci médií i v intelektuálních dílech. Výuka holocaustu může dát studentům historické vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné k pochopení a hodnocení těchto kulturních projevů.