Proč učit o holokaustu?

Zásadní je zvážit, jak učinit zkoumání holokaustu pro studenty v jejich národních souvislostech nejsmysluplnější a nejrelevantnější. Tento oddíl je určen k tomu, aby pomohl tvůrcům politik, vedení škol, pedagogům a ostatním zúčastněným stranám v oblasti vzdělávání vytvářet východiska pro výuku a učení se o holokaustu. Za tímto účelem uvádí několik cílů, k nimž zkoumání holokaustu může směřovat. Velmi důležité je toto téma pro členské státy aliance IHRA, které se zavázaly ke vzdělávání o holokaustu ve své zemi.

Stáhněte si kompletní Doporučení k učení (se) o holokaustu zde.

Výuka a učení se o holokaustu představují významnou příležitost k podnícení kritického myšlení, společenského povědomí a osobního růstu. Holokaust se stal mezníkem světových dějin, který se odehrál v kontextu druhé světové války, přesáhl zeměpisné hranice a ovlivnil všechny složky společnosti. O několik desetiletí později se společnost stále potýká s pamětí a svědectvím historických záznamů o holokaustu, a to v situaci, kdy čelí novým výzvám. Mezi tyto výzvy patří přetrvávající antisemitismus a xenofobie, probíhající genocidy ve světě, přetrvávající uprchlická krize a ohrožení mnoha demokratických norem a hodnot. Toto je obzvlášť důležité v situaci, kdy vzniká čím dál více autoritářských vlád a v (liberálních) demokraciích stoupá počet populistických nebo extrémistických hnutí.

Přečtěte si více o Doporučení k učení (se) o holokaustu.

Pedagogové ve formálním prostředí (například ve školách) i v neformálním prostředí (například v muzeích a obdobných institucích) mohou zapojit studenty prostřednictvím odpovědných historických přístupů založených na faktech, které vycházejí z jiných oborů. Přestože byl holokaust ojedinělý v rámci doby i místa, stále šlo o událost, za kterou stáli lidé a která vyvolává složité otázky: o individuální a kolektivní odpovědnosti, o smyslu aktivního občanství a o strukturách a společenských normách, které se mohou stát nebezpečnými jak pro určité skupiny, tak pro společnost jako celek.

Přečtěte si další ukázky z Doporučení zde: 

 

KLÍČOVÉ ARGUMENTY PRO VÝUKU O HOLOKAUSTU

 

A woman looks at a presentation, black and white
Photograph by Luis Paredes.

 

  • Holokaust byl bezprecedentní pokus o vyvraždění všech evropských Židů a zničení jejich kultury. Holokaust zásadním způsobem zpochybnil základy lidských hodnot.
  • Studium holokaustu zdůrazňuje, že spíše než spontánní nebo nevyhnutelná událost je genocida proces, proti kterému se lze postavit a možná jej i zastavit. Holokaust ukázal, jak může národ využít svých byrokratických struktur, procesů a odborných technických znalostí a zároveň na svou stranu získávat mnohé složky společnosti s cílem provádět politiky, které v průběhu času postoupí od vyloučení a diskriminace ke genocidě.
  • Zkoumání dějin holokaustu může ukázat, jakou roli hrají historické, sociální, náboženské, politické a ekonomické faktory při úpadku a rozpadu demokratických hodnot a lidských práv. Studium může být pro studenty podnětem k tomu, aby porozuměli mechanismům a procesům, které vedou ke genocidě, což dále povede k úvahám o důležitosti právního státu a demokratických institucí. Studenti tak budou schopni identifikovat okolnosti, které mohou takové struktury ohrozit nebo narušit. Také budou moci uvažovat o své vlastní roli a odpovědnosti při ochraně těchto zásad, aby nedocházelo k porušování lidských práv, které by mohlo přerůst v masová zvěrstva.
  • Výuka a učení se o holokaustu představují příležitost rozebrat a analyzovat rozhodnutí a (ne)podniknuté kroky řady lidí v době nastupující krize. Studentům by měly připomínat, že každé rozhodnutí má své důsledky bez ohledu na složitost situace, v níž je učiněno. Holokaust se týkal řady jedinců, institucí, organizací a vládních orgánů na místní, vnitrostátní, regionální a celosvětové úrovni. Analýza a pochopení podniknutých či nepodniknutých kroků na různých úrovních v průběhu holokaustu vyvolává složité otázky o tom, jak jedinci a skupiny reagovali na události holokaustu. Ať už se zaměříme na národní politické strategie nebo na každodenní starosti jednotlivců (včetně například strachu, tlaku okolí, touhy po majetku nebo lhostejnosti), je jasné, že hybné síly, které se zdály již známý a obyčejný, vedly k mimořádným výsledkům.
  • Výuka a učení se o holokaustu mohou studenty naučit kritičtěji vykládat a hodnotit kulturní projevy a zobrazování této události a tím snížit riziko manipulace. V mnoha zemích se holokaust stal tématem či motivem, který se často prostřednictvím médií odráží v populární kultuře i v politickém diskurzu. Výuka a učení se o holokaustu mohou studentům pomoci identifikovat zkreslování a nepřesnosti v případě, že je holokaust používán jako rétorický prostředek ve službách sociálních, politických a morálních programů.
  • Studium antisemitismu v kontextu nacistické ideologie osvětluje projevy a důsledky předsudků, stereotypů, xenofobie a rasismu. Antisemitismus přetrvává i po holokaustu a důkazy svědčí o tom, že je na vzestupu. Výuka a učení se o ho lokaustu vytváří prostor pro zkoumání historie a vývoje antisemitismu – zásadního faktoru, který holokaust umožnil. Zkoumání různých nástrojů používaných k podněcování antisemitismu a nenávisti, včetně nebezpečných výroků, propagandy, manipulace médií a násilí cíleného na určité skupiny, může studentům pomoci pochopit mechanismy pro rozdělení komunit.
  • Výuka a učení se o holokaustu mohou také studenty podporovat v připomínání si oběti holokaustu, které se v mnoha zemích stalo součástí kulturní praxe. V rámci školních osnov jsou studenti často zváni na místní i mezinárodní vzpomínkové dny a akce. Připomínání nemůže nahradit učení, ale studium holokaustu má zásadní význam, jelikož studentům pomáhá rozvíjet znalosti a porozumění nezbytné pro smysluplné připomínání holokaustu a pokračování této kulturní praktiky do budoucna. Stejně tak může připomínání holokaustu účastníkům pomoci pracovat s jejich emocemi, což je součástí studia citlivých nebo traumatických dějin, a vytvářet prostor pro filozofické, náboženské nebo politické úvahy, které by se do akademických osnov možná obtížně začlenily.