Shrnutí

Holokaust byl systematické a státem podporované pronásledování a vraždění Židů nacistickým Německem a jeho kolaboranty v letech 1933 až 1945. Genocida, která probíhala napříč celým světadílem, zničila nejen jednotlivce a rodiny, ale také komunity a kultury, jež se vyvíjely po staletí. Holokaust se odehrával v souvislosti s nacisty vedeným pronásledováním a vražděním, cíleným i na mnoho dalších skupin. Vyučovací hodiny a výukové aktivity by měly studentům vždy pomoci rozšířit jejich znalosti o této bezprecedentní zkáze a uchovat památku pronásledovaných a zavražděných jednotlivců i skupin. Pedagogové i studenti by měli být povzbuzováni a motivováni k tomu, aby se zabývali morálními, politickými a sociálními otázkami, které holokaust vyvolal, a jejich závažností pro současnost.

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům a pedagogům podklady, které jim pomohou:

  1. rozvíjet znalosti o holokaustu, přičemž zajistí správné individuální porozumění a přesné poznatky a zvýší povědomí o možných důsledcích antisemitismu;
  2. vytvořit poutavé výukové prostředí pro učení se o holokaustu;
  3. podporovat kritické a reflexivní myšlení o holokaustu, a to včetně schopnosti čelit jeho popírání a zkreslování;
  4. přispívat ke vzdělávání v oblasti lidských práv a prevence genocidy.

Stáhněte si kompletní Doporučení k učení (se) o holokaustu zde

 

Proč učit o holokaustu?

Kromě toho, že výuka a učení se o holokaustu studenty vybaví poznatky o události, která zásadním způsobem zpochybnila lidské hodnoty, také jim dá příležitost porozumět některým mechanismům a procesům, které vedou ke genocidě, a volbám, jimiž lidé urychlili či přijali pronásledování a vraždění, nebo kterými se jim vzepřeli, přičemž tyto volby často učinili za extrémních okolností.

Oddíl „Proč učit o holokaustu“ formuluje celou řadou těchto hlubších vhledů. Zúčastněné strany procesu vzdělávání je mohou použít jako rámec pro studium této události a úvahy o tom, jak ovlivňuje současnost. Výuka a učení se o holokaustu dávají příležitost k podnícení kritického myšlení, společenského povědomí a osobního růstu.

Přečtěte si ukázku z kapitoly Proč učit těchto Doporučení

Co učit o holokaustu?

Cílem našich doporučení je prohloubit porozumění holokaustu kladením klíčových otázek týkajících se historického kontextu holokaustu, jeho rozsahu a rozměru a otázky, proč a jak k němu došlo. Tento oddíl představuje řadu zásadních otázek, které pedagogové mohou použít jako rámec pro své zkoumání holokaustu. Navrhujeme čtyři základní otázky:

  • Jaké byly historické podmínky a klíčové fáze průběhu této genocidy?
  • Proč a jak se lidé zločinů účastnili nebo se na nich podíleli?
  • Jak na pronásledování a masové vraždění reagovali Židé?
  • Proč a jak se někteří těmto zločinů dokázali vzepřít?

Podrobnější otázky studentům pomohou poznat podoby a příčiny holokaustu za využití různých úhlů pohledu. Otázky podněcují ke zkoumání podmínek a chování lidí před druhou světovou válkou, během ní i po ní. Vybízejí ke studiu souvislostí mezi holokaustem a dalšími masovými zvěrstvy páchanými nacisty a jejich kolaboranty, jako je například genocida Romů a Sintů. Vedou pedagogy k tomu, aby zkoumali, kdo nese odpovědnost a kdo spoluvinu a jaké motivy stály za chováním pachatelů, kolaborantů, přihlížejících a zachránců. Kladou důraz na širokou škálu reakcí obětí. Podněcují k diskuzím o tom, jaký význam mají dějiny holokaustu pro současné problémy, jakými jsou například uprchlická politika, snahy o prevenci genocidy a důsledky porušování lidských práv nejen pro dotčené jednotlivce, ale pro společnosti jako celek.

Přečtěte si ukázku z kapitoly Co učit těchto Doporučení

Jak učit o holokaustu?

Pedagogové by měli být především pevně přesvědčeni, že s pečlivou přípravou a vhodnými materiály je možné o holokaustu učit účinně a úspěšně. Oddíl „Jak učit o holokaustu“ se zabývá možnostmi a výzvami výuky a učení se o ho lokaustu a uvádí praktické přístupy a metody, které lze použít jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávacím prostředí. Zdůrazňován je význam správných a přesných historických faktů, historických srovnání a jazykových prostředků. Tento oddíl podporuje používání přístupů zaměřených na samostatnou práci studentů, které podněcují kritické myšlení a reflexi. Pozornost je také věnována pečlivému výběru primárních a sekundárních zdrojů, které jsou vhodné pro studenty a které objasňují individualitu a jednání aktérů historických událostí. Dále tento oddíl pojednává o tom, že do zkoumání holokaustu v kontextech jiných oblastí, jako je například prevence genocidy nebo lidská práva, je důležité zahrnout i odlišný historický kontext a že je nutné vyhnout se ahistorickému srovnávání.

Přečtěte si ukázku z kapitoly Jak učit těchto Doporučení