Οδηγίες για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με το Ολοκαύτωμα άμεσα (Ιστορικοί χώροι) ή έμμεσα (Μουσεία, Μνημεία, Κέντρα Μνήμης)i

 1. Οι επισκέψεις σε χώρους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ένα θέμα δημιουργούν εξαιρετικές μαθησιακές εμπειρίες και ευκαιρίες, διαφορετικές από εκείνες που απαντώνται συνήθως στην τάξη. Μια επίσκεψη μπορεί να αναβαθμίσει τη «σημασία» ενός θέματος στα μάτια των μαθητών, οι οποίοι βλέπουν ότι παρακάμπτεται το συνηθισμένο σχολικό πρόγραμμα για χάρη της επίσκεψης αυτής.
 2. Οι ιστορικοί χώροι, έχοντας άμεση σχέση με ένα θέμα, παρέχουν μια μοναδική ατμόσφαιρα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά συναισθήματα ή να παράγει μια ισχυρή επιθυμία μάθησης. Αποτελεί καθήκον του εκπαιδευτικού να έχει συναίσθηση αυτής της ισχυρής συναισθηματικής επίδρασης στην οποία θα υποβάλει τους μαθητές του, και να τη λαμβάνει υπόψη του κατά το σχεδιασμό της επίσκεψης.
 3. Οι ιστορικοί χώροι παρέχουν ευκαιρίες για εις βάθος μελέτη ενός ορισμένου χώρου ή μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.
 4. Είναι δύσκολο για ένα μουσείο να αναπαράγει το συναισθηματικό αντίκτυπο που έχει ένας ιστορικός χώρος· αντιστρόφως όμως, τα συναισθήματα που τυχόν θα προκληθούν είναι λιγότερο ισχυρά, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μπορέσουν να αντιληφθούν το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.
 5. Η ευκαιρία να μελετήσουν αυθεντικά ιστορικά αντικείμενα μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους δώσει κίνητρα για μάθηση, ενώ συγχρόνως τα αντικείμενα αυτά λειτουργούν -με τρόπο αναντικατάστατο- ως ένας άμεσος και απτός σύνδεσμος με τους ανθρώπους του παρελθόντος.
 6. Ο εκπαιδευτικός έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στους μαθητές του και πρέπει να είναι σίγουρος ότι μια επίσκεψη σε έναν ιστορικό χώρο ή μουσείο είναι κατάλληλη για την ηλικία των μαθητών του. Για να το διασφαλίσει αυτό είναι απαραίτητο να ζητήσει τη συμβουλή των αρμοδίων που εργάζονται στο χώρο αυτό.
 7. Μια επίσκεψη σε έναν ιστορικό χώρο ή μουσείο δεν πρέπει να θεωρείται ότι επαρκεί για να καλύψει τη μελέτη του Ολοκαυτώματος. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει σαφή αίσθηση των στόχων μιας επίσκεψης σε έναν ιστορικό χώρο ή μουσείο, με ποιο τρόπο δηλαδή η επίσκεψη αυτή θα συμπληρώσει, θα επεκτείνει και θα προωθήσει τη δουλειά που έχει ήδη γίνει στην τάξη.
 8. Είναι απαραίτητο μια επίσκεψη να προετοιμάζεται προσεκτικά. Είναι επίσης απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να επικοινωνεί με το προσωπικό του χώρου για συμβουλές και πληροφορίες κατά την προετοιμασία της επίσκεψης. Θεωρητικά, κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια πρώτη διερευνητική επίσκεψη και/ή να παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για το πώς να φέρουν σωστά τους μαθητές σε επαφή με το χώρο.
 9. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μελετήσει πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη σε σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμα διδασκαλίας για το Ολοκαύτωμα, και πώς αυτή θα συνδεθεί με τη δουλειά που γίνεται στην τάξη. Η επίσκεψη απαιτεί προετοιμασία, καθώς και δραστηριότητες που θα γίνουν μετά την επίσκεψη. Αυτές θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην εκμάθηση της Ιστορίας του Ολοκαυτώματος, αλλά μπορούν να ενισχυθούν με τη συνδρομή και άλλων γνωστικών κλάδων.
 10. Ο χώρος θα πρέπει να αναγνωρίζει το ότι πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς συμβουλές, πληροφορίες και υλικό για τις προπαρασκευαστικές και μετέπειτα δραστηριότητες στην τάξη, ενώ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφιερώνει ικανό χρόνο για τις δραστηριότητες αυτές.
 11. Η προετοιμασία πρέπει να καθιστά σαφές ότι ένας αυθεντικός χώρος αποτελεί ένα μνημείο με τη δική του ιστορία, και ότι μια επίσκεψη στο χώρο αυτό μπορεί να μας διδάξει, όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το πώς το παρόν επιλέγει να θυμάται το παρελθόν αυτό.
 12. Μια επίσκεψη σε έναν ιστορικό χώρο θα πρέπει να εστιάζει στην ιστορία του χώρου αυτού. Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εξερευνούν και να χρησιμοποιούν το χώρο ως ιστορικό ντοκουμέντο, για να διερευνήσουν θέματα και ζητήματα τα οποία τέθηκαν κατά την προπαρασκευαστική εργασία. Η επίσκεψη δεν πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά ως μια ευκαιρία να απαντηθούν ορισμένα ιστορικά ερωτήματα, αλλά ως εφαλτήριο για νέα ιστορικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα.
 13. Οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να μαθαίνουν μέσω μουσείων και ιστορικών χώρων και, κατά συνέπεια, πολλοί δε διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη χρήση του χώρου. Για το λόγο αυτό, το μουσείο ή ο ιστορικός χώρος θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, να διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης, βοηθώντας τους μαθητές να ερμηνεύσουν τα εκθέματα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως ενημερωτική συνάντηση πριν ή μετά την επίσκεψή τους, ξενάγηση από ξεναγό ή μηχανικά μέσα, φύλλα εργασίας, κ.ά. Όλοι οι τρόποι ωστόσο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των μαθητών, τις διαφορετικές μαθησιακές τους ανάγκες και το επίπεδο των γνώσεών τους.
 14. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει τις σκέψεις και συζητήσεις στο χώρο της επίσκεψης ως αναπόσπαστο μέρος της, ενώ παράλληλα το μουσείο ή ο ιστορικός χώρος θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για το σκοπό αυτό.
 15. Η δουλειά που θα γίνει μετά την επίσκεψη θα πρέπει να απαντά στα ερωτήματα που οι μαθητές θα θέσουν ως αποτέλεσμα της νέας αυτής εμπειρίας και να τους βοηθά να τοποθετήσουν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τα όσα έμαθαν κατά τη διάρκειά της.