VADLĪNIJAS MĀCĪŠANAI PAR HOLOKAUSTU (ŠOA)

Kopumā mācīšanai par Holokaustu vajadzētu:

 1. Vairot zināšanas par šo bezprecedenta iznīcināšanas aktu;
 2. Saglabāt cietušo piemiņu;
 3. Rosināt izglītotājus un skolēnus pārdomāt morālus un garīgus jautājumus,      kas saistīti ar Holokausta notikumiem un par to nozīmi mūsdienu pasaulē.

Šos mērķus var skaidri saskatīt šādās Holokausta definīcijās:

Otrā Pasaules kara aizsegā, savas "jaunās kārtības" vārdā, nacisti mēģināja iznīcināt visus Eiropas ebrejus. Pirmoreiz vēsturē veselas tautas iznīcināšanai izmantoja rūpnieciskas metodes. Tika nogalināti seši miljoni cilvēku, ieskaitot 1 500 000 bērnus. Šo notikumu sauc par Holokaustu.

Nacisti paverdzināja un noslepkavoja arī miljonus citu cilvēku. Lielā skaitā nogalināja čigānus, cilvēkus ar fiziskām un garīgām nepilnībām, poļus, padomju karagūstekņus, arodbiedrību pārstāvjus, režīma politiskos oponentus, ideoloģiskos pretiniekus, homoseksuālistus un citus.

Impērijas Kara muzejs, Londona, Apvienotā Karaliste

Apzīmējums "Holokausts" attiecas uz īpašu genocīda gadījumu divdesmitā gadsimta vēsturē: valsts sponsorētu, sistemātisku Eiropas ebreju vajāšanu un iznīcināšanu, kuru veica nacistiskā Vācija kopā ar kolaborantiem laikā no 1933. līdz 1945. gadam. Ebreji bija galvenie upuri - tika noslepkavoti 6 miljoni; iznīcināšanai vai skaita radikālai samazināšanai rasu, etnisku vai nacionālu apsvērumu dēļ tika pakļauti arī čigāni, invalīdi un poļi. Arī miljoniem citu cilvēku grupu, ieskaitot homoseksuālistus, Jehovas lieciniekus, padomju karagūstekņus un politiskos disidentus, nacisma tirānijas apstākļos pieredzēja smagu apspiešanu un nāvi.

Amerikas Savienoto Valstu Holokausta Memoriālais muzejs, Vašingtona, Kolumbijas apgabals, ASV

Holokausts bija apmēram sešu miljonu ebreju noslepkavošana, ko izdarīja nacisti un viņu kolaboranti. Laikā no Vācijas iebrukuma Padomju Savienībā 1941. gada vasarā līdz kara beigām Eiropā 1945. gada maijā, nacistiskā Vācija un tās sabiedrotie rīkojās ar mērķi noslepkavot visus ebrejus savās kontrolētajās teritorijās. Nacistu veiktā ebreju diskriminācija sākās ar Hitlera nākšanu pie varas 1933. gada janvārī, tāpēc daudzi vēsturnieki to uzskata par Holokausta ēras sākumu. Ebreji nebija vienīgie Hitlera režīma upuri, taču viņi bija vienīgā grupa, kurus nacisti centās iznīcināt pilnībā.

Jad Vašem, Jeruzāleme, Izraēla

Mācīšana par Holokaustu dažādos kontekstos var būt atšķirīga, un tai ir jābūt atšķirīgai. Lai saprastu starpību starp Holokaustu un citiem genocīda gadījumiem, rūpīgi jānosaka atšķirības un jāformulē arī līdzības.

Mācot par Holokaustu, ir lietderīgi pievērsties trim pamatjautājumiem:

 1. Kādēļ es mācīšu par Holokaustu?
 2. Ko es mācīšu par Holokaustu?
 3. Kā es mācīšu par Holokaustu?

Pirmais jautājums pievēršas pamatojumam. Otrais jautājums attiecas uz informācijas atlasi, bet trešais jautājums meklē atbildi par skolēnu grupai atbilstošu pedagoģisku pieeju. Šīs vadlīnijas neaplūko pirmo un trešo jautājumu. Tie tiks aplūkoti citos vadlīniju dokumentos.

Papildus vēsturei, Holokaustu var aplūkot arī ar citos mācību priekšmetos, piemēram, literatūrā, psiholoģijā, reliģijas studijās un citos.

Augstu vērtējot nacionāla un vietēja mēroga piemiņas pasākumus, ieteicams piešķirt izglītojošu aspektu arī šādām aktivitātēm.

Holokausta jautājumi jāaplūko kopējā Eiropas vēstures kontekstā. Mēs rosinām, izglītotājus izpētīt arī šīs vēstures vietējo kontekstu. Izglītotājiem būtu jāsniedz Holokausta notikumu konteksts, ieskaitot informāciju par:

 • Antisemītismu
 • Ebreju dzīvi Eiropā pirms Holokausta
 • Situāciju pēc I Pasaules kara beigām
 • Nacistu nākšanu pie varas

Kas attiecas uz vēsturiskām tēmām vai jautājumiem, kas saistīti ar Holokausta mācīšanu, veidojot stundas par Holokaustu, izglītotāji varētu pievērsties arī tālāk nosauktām tēmām. Būtu iespējams pētīt, kāda vēsture izskatās no :

 • Upuru
 • Laundaru
 • Kolaborantu
 • Aculiecinieku
 • Glābēju viedokļa

 

1933 - 1939

 • Diktatūra nacionālsociālistiskajā Vācijā
 • Ebreji Trešajā reihā
 • Vajāšanas pirmās stadijas
 • Pirmās koncentrācijas nometnes
 • Pasaules reakcija.

 

1939 - 1945

 • II Pasaules karš Eiropā
 • Nacistu rasistiskā ideoloģija un politika
 • "Eitanāzijas" programma
 • Ebreju vajāšana un nogalināšana
 • Upuru, kuri nebija ebreji, vajāšana un nogalināšana
 • Ebreju reakcija uz nacistu politiku
 • Geto
 • Mobilās cilvēku iznīcināšanas vienības
 • Nometņu sistēmas paplašināšana
 • Cilvēku iznīcināšanas centri
 • Kolaborācija
 • Pretošanās
 • Glābšana
 • Pasaules reakcija
 • Nāvinieku marši
 • Atbrīvošana

 

Notikumi pēc Holokausta

 • Pēckara tiesas
 • Pārvietoto personu nometnes un emigrācija

 

Šo vadlīniju nolūks ir uzlabot mācīšanu par Holokaustu. Katrā skolā un katrā valstī, dažādā laikā mācību process būs atšķirīgs. Tādēļ ir saprotams, ka jāuzsver nepieciešamība visiem izglītotājiem veikt mācību procesa pašnovērtējumu.