Riktlinjer för studiebesök till autentiska och ickeautentiska platser med förintelseanknytning (museer, minnesmärken och center)

 1. Besök på autentiska och ickeautentiska platser skapar speciella inlärningserfarenheter och inlärningstillfällen som skiljer sig från dem i klassrummet. Ett besök kan också ge ett ämne mer "status" för eleverna som ser att de tagits från skolan och de övriga skolämnena för besöket.
 2. Autentiska platser har en unik atmosfär som kan väcka en speciell studielust och starka känslor. Det är lärarens plikt att vara medveten om att han/hon utsätter sina elever för starka känslor och ta hänsyn till detta vid planeringen av besöket.
 3. Autentiska platser ger tillfälle till ingående studier av särskilda platser eller tidpunkter.
 4. Det är svårt för museer att återskapa den känslomässiga effekten av ett på-platsen-besök; å andra sidan är det mindre troligt att eleverna överväldigas av sina känslor vilket kan göra det enklare för dem att se ett större historiskt sammanhang.
 5. Möjligheten att studera originalföremål kan skapa intresse och motivation, underlätta inlärning och ge en konkret direktkontakt med människor i det förflutna som knappast kan åstadkommas i klassrummet.
 6. Läraren har ett ansvar för eleverna och måste vara säker på att ett besök på en autentisk plats eller ett museum är lämpligt med hänsyn till elevernas ålder. Det är viktigt att läraren rådfrågar personalen på den autentiska platsen eller museet om detta.
 7. Ett besök på en autentisk plats eller ett museum får inte betraktas som i sig tillräckligt för förintelsestudiet. Läraren måste vara tydlig avseende syftet med besöket på en autentisk plats eller ett museum. Hur kompletterar, utvidgar och berikar besöket klassrumsarbetet?
 8. Det är viktigt att besöket noggrant planeras och att läraren kontaktar platsen och ber om råd när besöket förbereds. Helst ska läraren besöka platsen i förväg och/eller genomgå en fortbildningskurs med inriktning på studieresor till platsen.
 9. Läraren måste ta ställning till när i det övergripande studieschemat för Förintelsen ett studiebesök ska äga rum samt hur det ska förankras i klassrumsarbetet. Studieresan måste förberedas och det måste också själva besöket och uppföljningsaktiviteterna. Dessa aktiviteter måste ha en tydlig tonvikt på studiet av Förintelsens historia, men kan berikas av en tvärdisciplinär metodik.
 10. Den autentiska platsen eller museet ska vara medveten om att den ansvarar för att ge läraren råd, information och material för förberedelser och uppföljning i klassrummet och läraren måste avsätta tillräckligt med tid för denna verksamhet.
 11. Förberedelserna måste klargöra att en autentisk plats är en minnesplats med sin egen historia och att ett besök på platsen kan handla om att studera inte bara det förflutna utan också hur det förflutna har ihågkommits och dess minne hedrats.
 12. Ett besök på en autentisk plats ska vara inriktat på den platsens historia. Eleverna ska aktivt använda platsen som historiskt bevismaterial och utforska teman och frågor som diskuterats under klassrumsförberedelserna inför besöket. Besöket ska inte enbart betraktas som ett tillfälle att besvara dessa historiska frågor utan stimulera till nya historiska, moraliska och etiska frågor.
 13. De flesta elever är ovana vid att lära av besök på museer och autentiska platser och många saknar den studiekompetens som fordras i denna miljö. Därför ska museet och den autentiska platsen underlätta elevens inlärning under besöket genom att hjälpa eleverna tolka utställningsobjekten. Hänsyn ska tas till elevernas ålder, varierande inlärningsbehov och kunskapsbakgrund. Det kan t ex handla om att tillhandahålla informationsmöten och/eller debriefingmöten, guidade visningar, arbetsblad, audioguider, o s v.
 14. Läraren ska uppmuntra till diskussion och eftertanke på platsen som en viktig del av besöket och den autentiska platsen eller museet ska tillhandahålla utrymme och tid för detta.
 15. Uppföljningsarbetet ska ge svar på de frågor som besöket väckt hos eleverna och hjälpa dem placera vad de lärt sig på besöket i ett större sammanhang.