Working Definitions & Charters

הגדרת העבודה של IHRA לחומרים הנוגעים לשואה

מקורם של חומרים הנוגעים לשואה צריך להיות בתקופה המתחילה בשלהי מלחמת העולם הראשונה והמסתיימת עם סגירת מחנות העקורים בשנות החמישים. על מסמכים אלה להיות בעלי נגיעה למעמדן החוקי, הפוליטי, החברתי, הכלכלי והתרבותי של קבוצות שהיו יעד למדיניות שלטונית ו/או לרדיפה במהלך תקופת הליבה, 1945-1933. מטווח זמן זה מוחרגים חומרים ממשפטים על פשעי מלחמה שבוצעו בשואה; עדויות על השואה ועל מכחישיה; הנצחת השואה ושימור זכרה; חומרים הנוגעים לרכוש ולפיצויים; וכן רשומות שהן חלק מאוספים גדולים יותר אך עדיין רלוונטיות להיסטוריה של השואה.

תחת הגדרה זו כלולים (לא באופן בלעדי) סוגי החומרים הבאים:

 1. תיעוד טקסטואלי, לרבות (אך לא רק) מסמכים ממשלתיים, הליכים משפטיים, רשומות    מוסדיות, מסמכים אישיים, יומנים, סיפורי חיים והתכתבויות
 2. עותקים דיגיטליים, פקסימיליות, שכפולים, מיקרופילם ורפרודוקציות מצולמות
 3. עבודות על נייר, לרבות (אך לא רק) כרזות, הודעות, פרסומות, עלונים, פוסטרים ומפות
 4. חומרים מוסרטים וסרטים
 5. ריאיונות אודיו ווידאו
 6. ספרים, עלונים, כתבי יד ותמלולים
 7. הקלטות מוזיקליות ופרטיטורות
 8. תצלומים (מקור והעתק), אלבומי תצלומים, שקפים מקוריים והעתקים וכן תשלילים של תצלומים.

החומרים הרלוונטיים לחקר השואה מקיפים מגוון רחב של נושאים, שהחשוב שבהם מתייחס לרצח השיטתי במימון המדינה של כשישה מיליון יהודים ושל כחצי מיליון בני רומה באירופה ובצפון אפריקה על ידי המשטר הנאצי ועוזריו. בנוסף על כך חומרים אלו נוגעים למגוון רחב של תחומים משיקים.

תחומי עניין אלה עשויים לכלול את הנושאים הבאים:

 1. חיי קהילה לפני המלחמה של קבוצות קורבנות באזורים שהושפעו מהשואה
 2. עליית הנאצים לשלטון בגרמניה לצד עלייתם של פשיזם ושל אידיאולוגיות ומדיניויות בעלות אוריינטציה אתנית במדינות אחרות באירופה
 3. “תורת” הגזע הנאצית ומערכות התעמולה כנגד יהודים, רומה (צוענים) וקבוצות אחרות שהנאצים סימנו כיעד רדיפה עוד לפני תחילת מלחמת העולם השנייה והשואה
 4. מדיניות נאצית אנטי-יהודית בשנות השלושים
 5. בריחתן של קבוצות קורבנות משטחי הכיבוש הנאצי באירופה.
 6. קהילות פליטים בארצות שונות
 7. תגובתה (או העדר תגובתה) של הקהילה הבינלאומית לעליית הנאציזם ולרדיפתם של יהודים ואחרים
 8. המדיניות ודרכי הפעולה של הכיבוש הנאצי
 9. איסופם, גירושם ורציחתם של יהודי אירופה
 10. ירי המוני שביצעו האיינזצגרופן, יחידות גרמניות אחרות, משטרה מקומית, יחידות עזר ומשתפי פעולה
 11. גטאות, מחנות ריכוז, מחנות עבודה ואתרי רצח
 12. גורלם של פולנים, רומה (צוענים), הומוסקסואלים, עדי יהווה, אנשים בעלי מוגבלויות גופניות ו/או נפשיות, שבויי מלחמה סובייטים, אויבים פוליטיים וקבוצות אחרות שסומנו כיעד רדיפה בזמן מלחמת העולם השנייה
 13. רדיפות של אוכלוסיות מקומיות בשטחי אירופה הנשלטים על ידי הנאצים ובעלי בריתם ורדיפות שביצעו אוכלוסיות מקומיות באזורים כאלה
 14. משתפי פעולה עם הנאצים בארצות רלוונטיות
 15. משטרים במדינות לוויין נאציות ודרכי טיפולן באוכלוסיות הנמצאות תחת שליטתן.
 16. התנגדות למדיניות הנאצית ולפעולות הנאציות
 17. הצלה
 18.  החיים במסתור בזמן השואה
 19. גילוי וחשיפה של מחנות עבודה, מחנות ריכוז ומחנות השמדה
 20. שחרורם של ניצולי שואה
 21. חיפוש אחר פושעי מלחמה ולכידתם
 22. משפטים בגין פשעי מלחמה
 23. חוויותיהם של ניצולים אחרי השחרור
 24. “הבריחה” ותנועות אחרות של בריחה והצלה
 25. חוויותיהם של יהודים במחנות עקורים ובמקומות אחרים אחרי השחרור
 26. הגירה לפלשתינה-א”י, לארצות הברית ולמדינות אחרות אחרי המלחמה
 27. תביעות להחזרת רכוש ולפיצויים
 28. הנצחת השואה ושימור זכרה
 29. ועדות היסטוריות במימון המדינה, או
 30. תיעוד בן זמננו על הכחשת השואה וסילופה

תוצאות המחקר המדווחות תערוכנה הבחנה, במידת האפשר, בין קורות ומידע הנוגעים לתיעוד בעל רלוונטיות לחקר השואה לבין קורות ומידע הנוגעים לתיעוד בעל רלוונטיות לפשעים נאציים אחרים.