Recommendations & Guidelines

קווי יסוד של הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה (IHRA) לזיהוי תיעוד רלוונטי לחקר השואה, להוראתה ולשימור זכרה

התרת גישה חופשית לחומרים ולתיעוד על השואה היא חשובה, שכן היא מהווה חלק מהצהרת המדינות החברות ב-IHRA ”[להיות שותפ[ות] במחויבות להאיר את הצללים שנותרו בידיעתנו על השואה“, וכן ”[ל]נקוט כל צעד שיידרש על מנת לאפשר את פתיחת הארכיונים ולהבטיח כי כל המקורות הקשורים לשואה יהיו זמינים לחוקרים“.

תכליתם של קווי יסוד אלה היא להציע כלי אחיד לזיהוי תיעוד רלוונטי לחקר השואה, להוראתה ולשימור זכרה, שיסייע לארכיונים ולגופים אחרים להעריך את האוספים שברשותם ולהנגיש תיעוד רלוונטי. עבור מדינות הכפופות לתקנות הגנת הפרטיות הגדרה זו גם תסייע ביישום סעיף מס‘ 158 ,שכן יש בה כדי להציע הגדרה מעשית לביטוי ”מידע ספציפי הנוגע להתנהגות פוליטית תחת משטרים טוטליטריים לשעבר, רצח עם, פשעים כנגד האנושות, ובעיקר השואה“.

משאב זה הושק בפאנל מומחים שהתקיים בעשרים ושלושה במארס 2022. לצפייה בהקלטת אירוע ההשקה, לחץ/י כאן.

 

Download resource in Hebrew

במשך עשרות בשנים חלק ניכר מן התיעוד העוסק בשואה ובהקשרה ההיסטורי היה מפוזר, נתון לסכנה ובמקרים רבים בלתי נגיש. הנאצים, בעלי בריתם ומשתפי הפעולה עמם לא רק רצחו יהודים, בני רומה, יריבים פוליטיים וקורבנות אחרים, אלא גם פעלו לחיסול תרבותם. לפיכך כל מסמך שיש לו נגיעה אל חייהם של קורבנות אלה לפני השואה, במהלכה ואחריה הוא יקר ערך.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates