Working Definitions & Charters

Pracovná definícia antisemitizmu aliancie IHRA

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) spája vlády a expertov v úsilí o posilnenie a podporu vzdelávania o holokauste, jeho pripomínania a s ním súvisiaceho výskumu na celom svete, ako aj v snahe o plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmskej deklarácie z roku 2000.

Právne nezáväznú pracovnú definíciu antisemitizmu prijalo 31 členských krajín Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu 26. mája 2016:

“Antisemitizmus je určitý spôsob vnímania Židov, ktorý možno vyjadriť ako nenávisť k Židom. Slovné a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti Židom alebo nežidom a/alebo proti ich majetku, inštitúciám židovskej komunity a ich náboženským ustanovizniam.”

Na usmernenie IHRA v jej činnosti môžu ako ilustrácie slúžiť tieto príklady:

Medzi prejavy antisemitizmu môžu patriť útoky na Izraelský štát, ktorý je vnímaný ako židovská komunita. Za antisemitskú však nemožno považovať kritiku Izraela podobnú kritike namierenej proti ktorejkoľvek inej krajine. Antisemitizmus často obviňuje Židov zo sprisahania zameraného na poškodenie ľudstva a často sa používa na pripisovanie viny Židom za to, že niečo nefunguje. Prejavuje sa slovne, písomne, vo vizuálnej podobe aj činmi a používa nebezpečné stereotypy a negatívne charakterové črty.

Súčasné príklady antisemitizmu vo verejnom živote, v médiách, na školách, na pracovisku a v náboženskej sfére by mohli vzhľadom na celkový kontext zahŕňať okrem iného:

 1. Vyzývanie na zabíjanie alebo poškodzovanie Židov, na napomáhanie pri ich zabíjaní alebo poškodzovaní alebo na ospravedlňovanie takýchto činov v mene radikálnej ideológie alebo extrémistického náhľadu na náboženstvo.
 2. Lživé, dehumanizujúce, démonizujúce alebo stereotypné tvrdenia o Židoch ako takých alebo o kolektívnej sile židov, okrem iného napríklad mýty o celosvetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch, ktorí majú kontrolu nad médiami, ekonomikou, verejnou správou alebo inými spoločenskými inštitúciami.
 3. Obviňovanie Židov ako národa zo zodpovednosti za skutočné či domnelé protiprávne konanie židovských jednotlivcov alebo skupín Židov alebo dokonca za skutky, ktorých sa dopustili nežidia.
 4. Popieranie existencie, rozsahu, mechanizmov (napr. plynových komôr) alebo úmyselnosti genocídy židovského ľudu v rukách národného socialistického Nemecka a jeho podporovateľov a spolupáchateľov počas druhej svetovej vojny (holokaustu).
 5. Obviňovanie Židov ako národa alebo Izraela ako štát za to, že si vymysleli holokaust alebo ho zveličujú.
 6. Obviňovanie židovských občanov, že sú lojálnejší voči Izraelu alebo údajným celosvetovým prioritám Židov než voči záujmom svojich vlastných štátov.
 7. Odopieranie práva Židov na sebaurčenie, napr. tvrdením, že existencia Izraelského štátu je rasistickým počinom.
 8. Uplatňovanie dvojitých noriem tým, že sa od tohto štátu vyžaduje správanie, ktoré sa neočakáva ani nepožaduje od žiadneho iného demokratického štátu.
 9. Používanie symbolov a vyobrazení spojených s klasickým antisemitizmom (napr. tvrdenia, že Židia zabili Ježiša, alebo obvinenia zo zabíjania detí kresťanov v rámci náboženských rituálov) na charakterizáciu Izraela alebo Izraelčanov.
 10. Porovnávanie súčasnej izraelskej politiky s politikou nacistov.
 11. Branie Židov kolektívne na zodpovednosť za činnosť Izraelského štátu.

Antisemitské činy sú trestné, ak sú tak vymedzené zákonom (napríklad popieranie holokaustu alebo šírenie antisemitských materiálov v niektorých krajinách).

Trestné činy sú antisemitské v prípade, že osoby alebo majetok, napríklad budovy, školy, modlitebne a cintoríny, boli za ciele útoku zvolené z dôvodu, že sú židovské alebo sú považované za židovské alebo spojené s Židmi.

Antisemitská diskriminácia je situácia, keď sa Židom odopierajú príležitosti alebo služby, ktoré môžu iní ľudia využívať, a je v mnohých krajinách nezákonná.

Frequently asked questions

Why was the IHRA working definition of antisemitism developed?

The IHRA is the only intergovernmental organization mandated to focus solely on Holocaust-related issues. With evidence that the scourge of antisemitism was once again on the rise, we resolved to take a leading role in combating it.

Combating antisemitism requires international cooperation among experts, governments, and civil society, which meant a mutual starting point for discussion and action was needed. Following the example of the working definition of Holocaust denial and distortion (2013), the IHRA’s experts set out to adopt a similar tool to help guide the organization’s work on combating antisemitism.

Who developed the IHRA working definition of antisemitism?

The experts in the IHRA’s Committee on Antisemitism and Holocaust Denial built international consensus around a non-legally binding working definition of antisemitism, which was then adopted by the Plenary, the IHRA’s decision-making body made up of representatives from all IHRA Member Countries. By doing so, the IHRA provided an important practical tool for its Member Countries.

What has its impact been?

The working definition of antisemitism has brought the issue once more to the attention of leaders around the world, making them aware that much work still needs to be done to address antisemitism, which is deeply rooted in our societies.

As a result, countries and organizations have developed national and regional strategies to counter antisemitism, and have appointed Special Envoys and other advisors on the issue. The working definition has helped educate and sensitize administrations, politicians, judges, police, teachers, media, and civil society.

Its broad international implementation has allowed monitoring organizations to better track antisemitism across borders, and has provided researchers and civil society organizations with a way to better moderate content online, including by training AI tools.

Who has adopted the working definition of antisemitism?

The working definition has empowered many to address this rise in hate and discrimination at their national levels. Information on endorsement and adoption of the IHRA working definition of antisemitism by UN member states and some international organizations can be found here.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates