Working Definitions & Charters

Icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antiziganism

Om IHRA:s arbetsdefinition av antiziganism:

Arbetet med att utarbeta en arbetsdefinition av antiziganism har letts av sakkunniga i IHRA:s kommitté för folkmordet på romer (Committee on the Genocide of the Roma) i samråd med representanter för civila samhället. Den internationella alliansen till minne av Förintelsen (IHRA) antog enhälligt den 8 oktober 2020 denna icke rättsligt bindande arbetsdefinition vid ett extrainkallat möte för delegationschefer.

Icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antiziganism*

Antagen den 8 oktober 2020

IHRA, som konstaterar med oro att försummandet av folkmordet på romer har bidragit till de fördomar och den diskriminering som många romska** grupper fortfarande upplever, som accepterar det egna ansvaret för att motverka sådana former av rasism och diskriminering (artiklarna 4 och 7 i IHRA:s ministerdeklaration från 2020, artikel 3 i Stockholmsdeklarationen),

antar följande arbetsdefinition av antiziganism:

Antiziganism är såväl enskilda yttringar och handlingar som institutionella policyer och praxis som innebär marginalisering, utestängning, fysiskt våld, nedvärdering av romska kulturer och livsstilar och hatspråk riktat mot romer samt andra enskilda och grupper som under nazitiden blev, och än idag blir, sedda, stigmatiserade och förföljda som ”zigenare”. Detta leder till att romer behandlas som en främmande grupp och förknippas med en rad olika nedsättande stereotyper och förvrängda föreställningar som utgör en särskild form av rasism.

Följande kan tjäna som illustrationer för att vägleda IHRA i dess arbete:

Antiziganismen har funnits i århundraden. Den utgjorde en grundläggande del av den förföljelse- och utrotningspolitik mot romer som Nazityskland gjorde sig skyldig till och de fascistiska och extremnationalistiska partner och andra kollaboratörer som hade del i dessa brott.

Antiziganismen varken inleddes med eller upphörde efter nazitiden, utan fortsätter att utgöra ett centralt inslag i brott som romer utsätts för. Trots det viktiga arbete som utförts av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och andra internationella organ har stereotyperna och fördomarna om romer inte avlegitimerats eller fördömts tillräckligt kraftfullt, vilket betyder att de lever kvar och kan till stor del spridas oemotsagda.

Antiziganismen är en mångfacetterad företeelse med en utbredd social och politisk acceptans. Den förhindrar romernas delaktighet i samhället i stort och fungerar som ett hinder för romers lika rättigheter, möjligheter och inkomstbringande deltagande i samhällsekonomin.

Det finns många exempel som åskådliggör antiziganismen. Aktuella exempel på antiziganismen kan, med beaktande av det övergripande sammanhanget, innefatta följande.

 1. Att förvränga eller förneka förföljelsen av romer eller folkmordet på romerna.
 2. Att förhärliga folkmordet på romerna.
 3. Att uppmana till, rättfärdiga och begå våldshandlingar mot romska grupper, deras egendom och enskilda romer.
 4. Att utsätta romer för påtvingade eller framtvingade steriliseringar eller andra former av fysiskt och psykologiskt kränkande behandling.
 5. Att vidmakthålla och bekräfta diskriminerande stereotyper av och mot romer.
 6. Att beskylla romer, med hatspråk, för faktiska eller uppfattade sociala, politiska, kulturella och ekonomiska problem eller folkhälsoproblem.
 7. Att schablonmässigt framställa romer som personer som ägnar sig åt brottslighet.
 8. Att använda ordet ”zigenare” för att förolämpa.
 9. Att godkänna eller uppmuntra mekanismer för utestängning som är riktade mot romer utifrån rasdiskriminerande antaganden, till exempel utestängning från ordinarie skolor och institutionella förfaranden eller policyer som leder till segregering av romska grupper.
 10. Att föreskriva policyer utan rättslig grund eller skapa förutsättningar som möjliggör godtycklig eller diskriminerande tvångsförflyttning av romska samhällen eller enskilda romer.
 11. Att hålla romerna kollektivt ansvariga för handlingar som utförts, eller uppfattas ha utförts, av enskilda medlemmar i romska grupper.
 12. Att sprida hatpropaganda om romska samhällen oavsett form, till exempel i media, inbegripet på internet och i sociala nätverk.

* Det rekommenderas att använda den nationella motsvarigheten för termen. I Kanada och Förenta staterna används termen anti-Roma racism (antiromsk rasism). I vissa länder används termen antiromsk diskriminering.

** Termen romer används som en paraplyterm som inbegriper olika relaterade grupper, fast boende eller inte, som kan skilja sig åt vad gäller kultur och levnadssätt: till exempel roma, Travellers, gens du voyage, resandefolket/de resande, sinti, camminanti, manouches, kalé, romanichels, boyash/rudari, ashkali, egyptier, Jenische, dom, lom och abdal. Förevarande är en förklarande fotnot, inte en definition av termen romer.

Frequently asked questions

Why was the IHRA working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination developed?

The experts in the IHRA’s Committee on the Genocide of the Roma were tasked with developing a working definition on antigypsyism/anti-Roma discrimination in 2017, as part of the IHRA Strategy to safeguard the record and counter distortion of the Holocaust and genocide of the Roma.

Roma are Europe’s largest ethnic minority and have experienced persecution and discrimination in the region for centuries. The urgent need for a working definition became undeniable in 2020 when, shortly after the IHRA adopted its 2020 Ministerial Declaration, which reaffirmed the organization’s commitment to countering antigypsyism/anti-Roma discrimination, the COVID-19 pandemic hit. Across Europe, Roma were scapegoated and blamed for the virus’ spread, resulting in a rise in both anti-Roma hate and policy. A working definition based on the consensus of the IHRA’s Member Countries would provide the IHRA, governments, and civil society with a common understanding of the phenomenon, allowing for more productive discussions.

Who developed the IHRA working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination?

The text above is the result of the work within the IHRA’s Committee on the Genocide of the Roma, which consists of delegates from IHRA Member Countries across various disciplines. It was drafted during consultations and extra meetings of the Committee, and with representatives of Roma communities. All Working Group and Committee Chairs in 2019 and 2020 were also consulted, as were the Luxembourg and German IHRA Presidencies. The working definition was adopted by all IHRA Member Countries during an extraordinary Heads of Delegation meeting on 8 October 2020 under the German IHRA Presidency.

What has its impact been?

Since working definition’s adoption, the IHRA has used the tool to guide its work on the genocide of the Roma. For example, it enabled the creation of the IHRA Project drafting Recommendations for Teaching and Learning about the Persecution and Genocide of the Roma during the Nazi era, which began its work in 2022. It also formed the core of the IHRA’s response to discrimination against Roma refugees fleeing Ukraine.

Implementation of the working definition is ongoing and the IHRA commends those countries who have adopted the definition at the national level, including Austria, Croatia, Germany, Israel, North Macedonia, Slovakia, and the United Kingdom. Both in these countries and beyond, the working definition is being used by civil society organizations to, for example, counter antigypsysim/anti-Roma discrimination in sports associations, support youth activity, and develop training programs for professionals.

What can people do to counter antigypsyism/anti-Roma discrimination?
 1. Raise awareness and demand action – The IHRA’s working definition of antigypsyism/anti-Roma discrimination is now available in a variety of languages. Share it with relevant institutions, ministries, and individuals to help sensitize them to the existence of this form of racism and encourage those institutions to implement measures to counter it.
 2. Speak out and take action – Speak out when you witness antigypsyism/anti-Roma discrimination. Report these instances to the authorities and ask for concrete actions to be taken. Inform civil society organizations, who can help victims of discrimination lodge complaints.
 3. Honor and remember – Learn about the Roma and Sinti victims who were murdered because of their identity during the Genocide of the Roma and share this information with others. Attend a commemoration event on 2 August in remembrance of the Roma and Sinti victims and survivors. Issue a statement or a message on that day to honor them.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates