Recommendations & Guidelines

На холокоста препоръки за преподаване и изучаване на холокоста

Холокостът е подкрепяно от държавата систематично преследване и убийства на евреите от страна на нацистка Германия и нейните съюзници и съучастници в периода 1933 – 1945 година. Това е геноцид в мащабите на цял континент, чрез който бяха унищожени не само отделни хора и семейства, но и цели общности и култури, които са се развили през вековете. Холокостът беше извършван в контекста на преследвания и убийства, дело на нацистите, които бяха насочени и към много други групи хора. Лекциите и дейностите винаги трябва да подпомогнат учащите се да разширят своите познания за това безпрецедентно унищожение и да съхранят паметта за преследваните и убити хора и групи. Преподавателите и обучаващите се трябва да бъдат насърчавани и стимулирани да разсъждават върху моралните, политическите и социалните въпроси, които Холокостът е повдигал, и върху тяхната релевантност днес.

Съдържание:

  1. Резюме
  2. Защо е необходимо да се преподава
  3. Какво трябва да се преподава
  4. Как трябва да се преподава
Download resource in Bulgarian

Възползвайки се от експертния опит на делегатите от над 30 държави-членки, Препоръките на IHRA за преподаване и изучаване на Холокоста имат за цел да осигурят база за политиците, експертите и преподавателите, които да им помогнат:

  1. Развитието на познанията за Холокоста, осигуряването на точност в индивидуалното разбиране и знанията, както и повишаване на осведомеността за възможните последици от антисемитизма;
  2. ормирането на подкрепяща среда на обучение при изучаването на Холокоста;
  3. Насърчаването на критично и рефлексивно мислене за Холокоста, включително формирането на способности да се противостои на отричането на Холокоста или на неговото изопачаване;
  4. Принос в областта на правата на човека и предотвратяването на геноцид чрез образованието.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates