Working Definitions & Charters

Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста

Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста

На пленарната сесия на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), състояла се в Торонто на 10 октомври 2013 г., 31 държави-членки на МАВХ приеха “Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста”.

Работната дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста е разработена от експерти на МАВХ в рамките на Комитета по антисемитизма и отричането на Холокоста, в сътрудничество с представители на правителствата на държавите-членки, с цел да се използва като работен инструмент.

Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста

Настоящата дефиниция е израз на разбирането, че отричането и изопачаването на Холокоста трябва да получават отпор и осъждане на национално и международно равнище и да бъдат разглеждани в глобален мащаб. С настоящото решение Международният алианс за възпоменание на Холокоста приема следната работна дефиниция, която няма правно обвързващ характер, в качеството на работен инструмент.

Отричането на Холокоста представлява говорене и пропаганда, които отричат историческата действителност и мащабите на унищожаването на евреи от нацистите и техните съучастници по време на Втората световна война, известно като Холокост или Шоа. Отричането на Холокоста се отнася по-конкретно към всеки опит да се твърди, че Холокостът никога не се е случвал.

Отричането на Холокоста може да включва публично отричане или поставяне под съмнение на използването на основните механизми за унищожаване (като газови камери, масови разстрели, гладна смърт и изтезания) или на преднамерения характер на геноцида на еврейския народ.

Отричането на Холокоста в различни форми е проява на антисемитизъм. Усилията да се отрече геноцида на евреите представляват опит да се снемат вината и отговорността на националсоциализма и антисемитизма за геноцида на еврейския народ. Форми на отричане на Холокоста са също така обвиненията към евреите, че преувеличават или дори че са измислили Холокоста за извличане на политически или финансови изгоди, внушавайки, че самият Холокост е плод на замислена от евреите конспирация. Целта на тези усилия е вината да бъде възложена върху евреите, а антисемитизмът отново да бъде легитимиран.

Често цел на отричането на Холокоста е реабилитирането на открития антисемитизъм и насърчаването на политически идеологии и условия, способстващи за появата на същия тип събития, които се отричат.

Изопачаването на Холокоста се отнася, между другото, до:

  1. Умишлени усилия да се оправдаят или умаловажат последиците от Холокоста или неговите основни елементи, включително съучастниците и съюзниците на нацистка Германия;
  2. Грубо минимизиране на броя на жертвите на Холокоста в разрез с данните от надеждни източници;
  3. Опити да се обвиняват евреите, че са предизвикали своя собствен геноцид;
  4. Изявления, които представят Холокоста като положително историческо събитие. Такива изявления не представляват сами по себе си отричане на Холокоста, но са тясно свързани с него като радикална форма на антисемитизъм. Те могат да внушават, че Холокостът не е стигнал достатъчно далеч, за да постигне целта си за “окончателното решение на еврейския въпрос”;
  5. Опити за размиване на отговорността за създаването на концентрационни лагери и лагери на смъртта, замислени и използвани от нацистка Германия, като вината за това се възлага върху други народи или етнически групи.

 

 

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates