Working Definitions & Charters

הגדרת העבודה של הכחשה וסילוף של השואה

ההגדרה הנוכחית מהווה ביטוי למודעות לכך שיש לקרוא תיגר על הכחשה וסילוף של השואה ברמה הלאומית והבינלאומית, ושיש לבחון אותה ברמה הגלובלית. IHRA (הברית הבינלאומית לזיכרון השואה) מאמצת בזאת את הגדרת העבודה הבאה, שאינה מחייבת מבחינה משפטית, בתור כלי העבודה שלה.

הכחשת שואה הינה שיח ותעמולה אשר מכחישים את המציאות ההיסטורית וההיקף של השמדת היהודים על ידי הנאצים ושותפיהם לדבר עבירה במהלך מלחמת העולם השנייה, אשר ידועה בתור the Holocaust או השואה. הכחשת שואה מתייחסת באופן ספציפי לכל ניסיון לטעון כי השואה לא התרחשה.

הכחשת השואה עשויה לכלול הכחשה או הטלת ספק באופן פומבי בשימוש במנגנוני השמדה מרכזיים (כגון תאי גזים, רצח המונים באמצעות ירי, הרעבה ועינויים) או בכוונה לבצע רצח עם של העם היהודי.

הכחשת שואה על צורותיה השונות מהווה ביטוי של אנטישמיות. הניסיון להכחיש את רצח העם של היהודים הינו מאמץ לנקות את הנציונל סוציאליזם ואת האנטישמיות מאשמה או מאחריות לרצח העם שבוצע בעם היהודי. צורות של הכחשת שואה כוללות גם את האשמת היהודים בהגזמה באשר לממדיה של השואה או ביצירתה לצורך השגת רווח פוליטי או כלכלי, כאילו שהשואה עצמה הייתה תוצאה של קונספירציה שנרקמה על ידי היהודים. על ידי כך, המטרה היא להפוך את היהודים לאשמים ולהפוך את האנטישמיות ללגיטימית פעם נוספת.

לעתים קרובות, המטרות של הכחשת השואה הן טיהור שמה של האנטישמיות המפורשת וקידום אידיאולוגיות פוליטיות ותנאים אשר מתאימים להתהוותו של אותו סוג אירוע שאותו היא מכחישה.

סילוף השואה מתייחס, בין השאר, ל-:

1.  מאמצים מכוונים לתרץ או להמעיט בהשפעת השואה או ביסודות העקרוניים שלה, לרבות משתפי פעולה ובעלי ברית של גרמניה הנאצית;

2.   מזעור ניכר של מספר קורבנות השואה, באופן שעומד בסתירה למקורות מהימנים;

3.   ניסיונות להאשים את היהודים בגרימת רצח העם שלהם עצמם;

4.   הצהרות אשר מציגות את השואה בתור אירוע היסטורי חיובי. הצהרות אלה אינן הכחשה של השואה, אלא קשורות אליה באופן הדוק בתור צורה רדיקלית של אנטישמיות. הן עשויות להציע כי השואה לא הלכה רחוק מספיק בהשגת המטרה של “הפתרון הסופי של השאלה היהודית”;

5.   ניסיונות לטשטש את האחריות להקמת מחנות הריכוז והמוות אשר תוכננו והופעלו על ידי גרמניה הנאצית, באמצעות הטלת האשמה על אומות או קבוצות אתניות אחרות.

 

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates