Declarations

Stockholm Declaration

חברי כוח המשימה מתחייבים להצהרת פורום השואה הבין-לאומי בשטוקהולם, כדלקמן:

השואה ערערה עד היסוד את הציביליזציה.  לאופייה חסר התקדים של השואה תהיה לעד משמעות אוניברסאלית.  כעבור חצי מאה אירועי השואה עדיין קרובים מספיק כך שהניצולים עוד יכולים להעיד על הזוועות שפקדו את העם היהודי.  גם סבלם האיום של מיליוני הקורבנות האחרים של הנאצים נותר כצלקת בל-תימחה על פני אירופה.

את מוראה של השואה, שתוכננה ובוצעה על ידי הנאצים, יש לנצור בזיכרוננו הקולקטיבי לנצח.  יש לחרוט בליבנו גם את ההקרבה הלא-אנוכית של אלה שיצאו כנגד הנאצים, ושלעיתים אף מסרו את נפשם כשביקשו להגן או להציל את קורבנות השואה.  הן מעמקי הזוועות, והן ומרומי גבורתם,  יכולות להוות אבני-בוחן בהבנתנו את תכונות האדם לרע ולטוב.

בהתחשב בכך שהאנושות עדיין נושאת את צלקות הג’נוסייד, הטיהור האתני, הגזענות, האנטישמיות והפחד מפני הזר, יש לקהילה הבין-לאומית אחריות כבדה ומשותפת להילחם ברעות הללו.  ביחד עלינו לשאת את זיכרון האמת המחרידה של השואה כנגד  אלו המבקשים להכחיש אותה. עלינו להעצים את המחויבות המוסרית של עמינו, ואת המחויבות הפוליטית של ממשלותינו, על מנת להבטיח כי דורות העתיד יוכלו להבין את שורשי השואה, להכיר ולהתמודד עם תוצאותיה.

אנו מתחייבים להגביר את מאמצינו בקידום הוראת השואה, בהנחלת זיכרון השואה והרחבת מחקר השואה, הן באלו ממדינותינו אשר כבר עשו רבות והן באלו אשר זה עתה, התגייסו למאמץ זה.

אנו שותפים במחויבות לקדם את הוראת השואה בכל היבטיה.  אנו נקדם את הוראת השואה בבתי ספרנו, באוניברסיטאות שלנו, בקהילותינו ונקדם אותה במוסדות אחרים.

אנו שותפים במחויבות להנציח את קורבנות השואה ולכבד את אלה שיצאו כנגדה.  אנו נעודד את יישום הדרכים ההולמות להנצחת זיכרון השואה, ובתוכן את יום הזיכרון לשואה בארצותינו.

אנו שותפים במחויבות להאיר את הצללים שנותרו בידיעתנו על השואה ולגלות את הנסתר.  אנו ננקוט כל צעד שיידרש על מנת לאפשר את פתיחת הארכיונים ולהבטיח כי כל המקורות הקשורים לשואה יהיו זמינים לחוקרים.

אין הולם מכך, שכאן בכנס הבין-לאומי, הראשון באלף החדש ורחב המשתתפים, מוצהרת המחויבות לזרוע את הזרעים לעתיד טוב יותר באדמת העבר המר. באמפתיה, אנו מביטים על סבלם של הקורבנות ושואבים השראה ממאבקם.  עלינו החובה, לזכור את הקורבנות שנספו, לכבד את הניצולים אשר עדיין עמנו, ולאשר שוב את השאיפה הכלל אנושית להבנה הדדית ולצדק.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates