Declarations

Stockholm Declaration

De leden van de Task Force onderschrijven de verklaring van het Stockholm International Forum over de Holocaust, die luidt als volgt:

1. De Holocaust (Sjoa) heeft de pijlers onder de samenleving tot in hun fundamenten aangetast. De Holocaust zal dan ook zijn universele betekenis behouden als een periode die haar weerga niet kent. Hoewel de Holocaust zich ruim 50 jaar geleden afspeelde, ligt deze nog vers in ons geheugen en kunnen overlevenden getuigen van de gruwelen waarmee het Joodse volk werd overspoeld. Ook het verschrikkelijke lijden van de vele miljoenen overige slachtoffers van de nazi’s heeft diepe littekens achtergelaten in Europa.

2. De omvang van de door de nazi’s geplande en voltrokken Holocaust moet voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift blijven. Ook de onbaatzuchtige offers van hen die de nazi’s weerstand boden en soms zelfs hun leven gaven om de slachtoffers van de Holocaust te beschermen of te redden moeten we blijven meedragen in ons hart. Deze peilloze verschrikkingen en onvoorstelbare heldendaden kunnen ons tot bakens dienen om het menselijk vermogen tot goed en kwaad te begrijpen

3. Aangezien de mensheid nog steeds getekend wordt door volkerenmoord, etnische zuiveringen, racisme, antisemitisme en xenofobie, rust op de internationale gemeenschap de ernstige plicht al deze vormen van het kwaad te bestrijden. Samen moeten we de verschrikkelijke waarheid blijven verdedigen tegen degenen die de Holocaust ontkennen. De morele plicht van onze volken en de politieke betrokkenheid van onze regeringen moeten we versterken om te waarborgen dat ook de generaties na ons de oorzaken van de Holocaust kunnen begrijpen en stilstaan bij de gevolgen ervan.

4. We beloven plechtig onze inspanningen te intensiveren ten behoeve van voorlichting en onderwijs over, herdenking van en onderzoek naar de Holocaust in zowel onze eigen landen, waar al veel in dat kader wordt gedaan, als in landen die zich hierbij willen aansluiten.

5. We hebben ons gezamenlijk verplicht het onderzoek naar alle dimensies van de Holocaust te stimuleren. We bevorderen onderwijs en voorlichting over de Holocaust op onze scholen, universiteiten en in onze gemeenschappen en moedigen dat ook aan in andere instanties en instellingen.

6. We hebben ons gezamenlijk verplicht de slachtoffers van de Holocaust te herdenken en hen te eren die ertegen in opstand kwamen. We zullen in onze landen passende manieren aanmoedigen ter herdenking van de Holocaust, zoals een jaarlijkse Holocaustherdenkingsdag.

7. We hebben ons gezamenlijk verplicht licht te werpen op de nog bestaande schaduwen van de Holocaust. We zullen al de nodige maatregelen treffen om opening van archieven te bevorderen, zodat wetenschappers toegang krijgen tot alle documenten die betrekking hebben op de Holocaust.

8. Het is passend dat deze eerste grote internationale conferentie van het nieuwe millennium verklaart bereid te zijn in de bodem van het bittere verleden het zaad te zaaien voor een betere toekomst. We leven mee met het lijden van de slachtoffers en trekken lering uit hun worsteling. Het is onze plicht de herinnering aan hen die omgekomen zijn levend te houden, de overlevenden die nog onder ons zijn met eerbied te bejegenen en het gemeenschappelijk streven van de mensheid naar wederzijds begrip en gerechtigheid opnieuw te bevestigen.

Related Content

The IHRA regularly translated its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates