Declarations

Stockholmerklæringen

Stockholms internasjonale forum om Holocausts erklæring (eller Stockholmerklæringen) er grunnlagsdokumentet til International Holocaust Remembrance Alliance, og det fungerer fortsatt som en kontinuerlig bekreftelse på at hvert enkelt medlemsland er forpliktet til IHRAs prinsipper.

1. Holocaust (Shoah) rokket ved selve grunnlaget for vår sivilisasjon. Holocaust savner sidestykke i historien, og vil for alltid ha en allmenngyldig betydning. I dag, femti år senere, ligger disse hendelsene så nær oss i tid at det fortsatt finnes overlevende som kan avlegge vitnesbyrd om de grusomheter som utslettet det jødiske folk. De forferdelige lidelsene som millioner av andre ofre for Nazi-Tyskland måtte tåle, har også merket Europa for alltid.

2. Omfanget av holocaust, som ble planlagt og gjennomført av Nazi-Tyskland, må for alltid prentes inn i vår kollektive hukommelse. De som uselvisk ofret seg og trosset naziregimet, og til og med ga sitt liv for å beskytte eller redde holocaustofrene, skal for alltid være med oss i våre hjerter. Grusomhetens og heltemotets enorme dimensjoner kan hjelpe oss til å forstå menneskets iboende anlegg både for ondskap og godhet.

3. Menneskeheten hjemsøkes fortsatt av folkemord, etnisk rensing, rasisme, antisemittisme og fremmedfrykt, og det hviler derfor et tungt ansvar på verdenssamfunnet for å bekjempe disse ondene. Sammen må vi holde fast ved den forferdelige sannheten om holocaust, som et motstykke til dem som benekter den. Vi må styrke det moralske engasjementet blant våre borgere og det politiske engasjementet hos våre myndigheter for å sikre at også fremtidige generasjoner forstår årsakene til holocaust og reflekterer over konsekvensene.

4. Vi forplikter oss til å styrke innsatsen for å fremme undervisning, erindring og forskning om holocaust, både i de landene som allerede har gjort en stor innsats, og i de landene som velger å slutte seg til oss.

5. Vi har et felles ansvar for å stimulere til studier av alle sider ved holocaust. Vi vil arbeide for at det undervises om holocaust på skoler og universiteter og i lokalsamfunn, og vil oppmuntre andre institusjoner til å tilby slik undervisning.

6. Vi har et felles ansvar for å minnes ofrene for holocaust og for å hedre dem som kjempet imot. Vi vil arbeide for at holocaust markeres i passende former i våre land, blant annet med en årlig minnedag.

7. Vi har et felles ansvar for å få belyst de sidene ved holocaust som fremdeles ligger i mørke. Vi vil gjøre alt som er nødvendig for å få åpnet arkivene, slik at forskerne har tilgang til alle dokumenter som angår holocaust.

8. Det er på sin plass at denne konferansen, som den første store internasjonale konferansen i det nye årtusen, erklærer seg forpliktet til å legge grunnlaget for en bedre fremtid med utgangspunkt i vår mørke fortid. Vi føler med ofrene og deres lidelser og henter inspirasjon fra deres kamp. Det er vårt ansvar å minnes ofrene som døde, å respektere dem som overlevde og fortsatt er blant oss, og på nytt å fremheve menneskehetens felles mål om gjensidig forståelse og rettferdighet.

Related Content

The IHRA regularly translates its resources into other languages.

Sign up to our newsletter to 

receive the latest updates